تحویل داخلی کانادا، تحویل داخلی کانادا، تحویل داخلی اروپا